Innehåll: 1868-69: Föreningen för Skånes fornminne och historia 1868; Inledning af Martin Weibull; Prisämnen; Historiska handlingar rörande Skåne (Halland, Blekinge, Skåne och Bornholm); Handlingar hörande till Skånes danska historia (Consuetudines Canonicæ, Lunds domkapitels äldsta statuter, ur Necrologium lundens, utgifna af Arnold Hammar); Handlingar hörande till Skånes historia under öfvergångstiden 1658-1700 (Till Skånes historia under kriget 1676-79, medd. af Martin Weibull; Till försvenskningens historia, medd. af Martin Weibull; Till den skånska reduktionens historia, medd. af Martin Weibull); Handlingar hörande till Skånes svenska historia (Skånska adelns förening i Helsingborg (1719), medd. af Martin Weibull); Orts- och personhistoriska handlingar (En af de äldsta berättelserna om Ljungby horn, medd. af Martin Weibull; Om Törringe kyrkas silfver, medd. af Elof Tegnér; Ett bref af Casper Bartholin, medd. af Martin Weibull; Till Corfitz Ulfelds och Hannibal Sehesteds historia, medd. af Martin Weibull); Afhandlingar, Beskrifningar och Meddelanden (Skånes adel under öfvergångstiden 1658-1700, medd. af Martin Weibull; S:t Knutsgillet i Lund, kulturhistorisk teckning, av Gustaf Ljunggren; Metkrokar af sten och ben, använda till fiskfångst af Skånes äldsta invånare, av Sven Nilsson; Antiquarisk beskrifning öfver Bjeresjö eller Bergsjö socken (Bierghusa 1383) i Herrestads härad, Malmöhus län, Skåne, av Nils Gustaf Bruzelius). 1870: Handlingar hörande till Skånes danska historia (Till Lunds domkapitels historia, medd. af Martin Weibull; Till bondefredens hhistoria, av G. Volmar Sylvander); Handlingar hörande till Bornholms historia under året 1658 (10 bref från Johan Printzensköld till generalguvernören G.O. Stenbock, medd. af Martin Weibull); Handlingar hörande till Skånes historia under öfvergångstiden 1658-1710 (Till Skånes historia under kriget 1676-79; Till försvenskningens historia); Handlingar hörande till Skånes svenska historia (Landshöfding Carl Gustaf Hårds skrifvelse till adeln i Malmöhus län 1719, medd. af Martin Weibull); Ort- och personhistoriska handlingar (Till Widtsköfles historia, medd. af Martin Weibull; Till Jörgen Krabbes historia, medd. af Martin Weibull; En kärlekshandel i det 17:de århundradet, ur Johan Monrads autobiografi, av J.G. Burman Becker; Vidskepelse vid Edestads källa i det 18:de århundradet, medd. af Martin Weibull). 1871: Anteckningar om Lunds universitets historiska museum, av Elof Tegnér; Om fynden i Ystads hamn 1868-6, av Nils Gustaf Bruzelius; Om Rönneholm, av G.H. Mellin; Gamla seder och bruk bland allmogen inom Vemmenhögs härad vid början af 19:de seklet, av Per Nilsson; Visor och verser på skånska landskapsmål, samlade och utgifna av Martin Weibull; Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse af Carl August Ehrensvärd, utg. af Martin Weibull; Runstenshögen i Lund; Gåfvor till Föreningen. 1871:2: Till Skånes danska historia (Utdrag ur Henrik Veiger-Smiths krönika; Jörgen Möntirs krönicke; Förlikning i Lund 1539); Till Skånes historia under öfvergångstiden 1658-1710 (kånska kriget och snapphanefejden 1676-79; Till försvenskningens historia); Till Skånes svenska historia (Bidrag till kännedom om förhållandena under Carl XII:s styrelse; Bref från Skåne till exc. grefve L. v. Engeström år 1811). 1872: Om stenåldrens delning och kustfynd i Skåne, av Arvid Kurck; Arkiv-anteckningar rörande skånska herresäten, av Martin Weibull. 1873: Antiqvarisk beskrifning öfver Walleberga socken, av Nils Gustaf Bruzelius; Ulfs runsten i Tullstorps kyrkogårdsmur, av Nils Gustaf Bruzelius; Likstenen i Lund öfver biskop Herman, av George Stephens; Arkivanteckningar rörande skånska städer, av Martin Weibull; Arkivanteckningar rörande skånsk landsbygd, av Martin Weibull; Prof på folkspråket i Färs häad, av L.P. Holmström; Skånska handlingar ur Viks arkiv, medd. av G.A. v. Essen; Ytterligare text-kritiska anmärkningar till Jörgen Möntirs kronicke, av E. T-r. I:1874: De skånska landskapens hhistoriska och arkeologiska förening; Urkunder och handlingar till öfvergångstidens historia; J.J. Winslows dagbok öfver kriget 1676-79, I. II:1874: Ett aktstycke till Poul Laxmands historia; J.J. Winslows dagbok öfver kriget 1676-79, II; Urkunder och handlingar rörande Lunds domkapitel. III:1875: Sven Lagerbring och Carl Christopher Gjörvell; Det skånska ärkestiftet under katolicismens sista tid. Birger Gunnersen och Jørgen Skodborg, av A. Bendz. IV:1876: Händelserna i Kristianstad 1772; Handllingar rörande bondeupploppet i Skåne 1811. V:1876: Renneslöfs byskrå 1684, medd. av V. Granlund; Halland i medlet af 17:de årh., statistisk öfversigt, medd. av C.G. Styffe; Ortshistoriska anteckningar; Anteckningar om slaget vid Lund den 4 december 1676, föredrag av Malte Ramel; Karta öfver släget vid Lund. VI:1877: Om amuletter, av Sven Nilsson; Till stenkolsbrytningens historia i Skåne; Till Skanörs och Falsterbos historia; Handlingar till skånska krigets hhistoria 1676-79; Till Corfitz Ulfelds historia; Vestra Blekinge 1675, medd. av B. Taube; Matthæus Fremling, tecknad av Wilhelm Faxe. VII-IX:1878-80: Minnen af Carl Christian Halling.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan